Regulamin

Regulamin serwisu internetowego Legalniewinternecie.pl

 1. Serwis internetowy działający pod adresem legalniewinternecie.pl  prowadzony jest przez: Grupa Kapitałowa Północ Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, przy ulicy Bieszczadzkiej 12 zwaną w dalszej części regulaminu Usługodawcą.
 2. Oferta Usługodawcy skierowana jest wyłącznie do przedsiębiorców.
 3. Serwis internetowy Legalniewinternecie.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Każdy Klient z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Serwisu internetowego Legalniewinternecie.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Warunkiem złożenia Zamówienia w Serwisie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
 5. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak: zdalna konsultacja prawna związana z prowadzeniem serwisów i sklepów internetowych, wytworzenie dokumentacji prawnej zgodnie z zamówieniem złożonym przez klienta, monitoring zmian prawnych oraz innych usług, których zakres i warunki mogą być ustalone w wyniki indywidualnych negocjacji z klientem.
 6. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Klient: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa.
 7. Ceny usług uwidocznione na stronie internetowej Serwisu podana jest w złotych polskich (PLN) i stanowi cenę netto do której należy doliczyć podatek VAT (23%). Ceny uwidocznione na stronie odnoszą się do podstawowych wariantów oferowanych usług i mogą być zmienione w drodze negocjacji z klientem, stosownie do zakresu i rodzaju zamawianej usługi. Ostateczna cena usługi ustalana jest w momencie poprzedzającym potwierdzenie złożenia zamówienia i stanowi element oferty złożonej przez Serwis.
 8. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez klienta złożenia zamówienia odpowiadającego ofercie złożonej przez Serwis oraz zapłacenia ustalonej ceny. Klient ma obowiązek zapłacenia ustalonej ceny w terminie trzech dni od potwierdzenia zamówienia. Brak zapłaty w podanym terminie oznacza odstąpienie od umowy.
 9. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana fakturą VAT, która będzie przesyłana w formie elektronicznej zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 10. Reklamacje związane ze świadczeniem usług  przez Usługodawcę przyjmowane są drogą mailową na adres: kontakt@legalniewinternecie.pl.
 11. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 12. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu świadczonych usług ograniczona jest do normalnych następstw, przewidywalnych w chwili zwarcia Umowy Sprzedaży. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za straty, które poniósł Klient jak również z tytułu utraconych korzyści. Usługodawca odpowiedzialny jest za szkody wyrządzone wyłącznie z winy umyślnej.
 13. Dokumenty tworzone przez Usługodawcę stanowią utwór w rozumieniu Prawa Autorskiego i stanowią własność Usługodawcy. Usługodawca zezwala Klientowi na korzystanie z Produktu do własnych celów w ramach prowadzonej przez Klienta działalności. Klient nie jest upoważniony do wprowadzania do obrotu treści, których twórcą jest Usługodawca.
 14. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i mógł się z nimi zapoznać.
 15. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.